Jordbruk

Enligt förordningen om miljöersättning för jordbruket 2015 skall markkartering utföras på de åkrar som odlas. Man tar minst ett prov per basskifte om basskiftet är över 0,5 ha stort. Om bas­skif­tet är stör­re än 5 hek­tar ska 1 prov tas per var­je på­bör­jat fem­tal hek­tar. För bas­skif­ten som är 0,5 hek­tar el­ler mind­re får sam­ma mark­kar­te­rings­pro­ver an­vän­das som för det an­grän­san­de skif­tet. Med an­grän­san­de bas­skif­ten av­ses skif­ten som har ge­men­sam gräns­lin­je el­ler som åt­skiljs av en väg el­ler ett dike. På bas­skif­ten som är 0,5 hek­tar el­ler mind­re och som inte ligger i närheten av andra skiften  ska det tas 1 prov, el­ler ock­så ska de vär­den för mull­ri­ka jor­dar an­vän­das vid kvä­ve­göds­ling och de vär­den för god bör­dig­hets­klass an­vän­das vid fos­for­göds­ling.

Resultaten på Din markkartering kan Du få via vår resultatservice. Gödselråd kan Du få av branschens specialrådgivare via Hortilab i samband med beställningen, eller genom att själv kontakta ProAgrias rådgivningsorganisationer.

Spårämnen

Förutom jordanalyser utför Hortilab även analyser av spannmål, växter och vatten samt förmedlar gödselanalyser.


Markkarteringsblankett
Bilaga för gödselråd
Bilaga för ekogödselråd
Prislista
Ny markkartering
Keräily_Provuppsamling
Grundanalystolkning
Spårämnestolkning