Spårämnen

Spårämnen är viktiga för växten!

Skördens storlek och kvalitet ökar om det, förutom huvudnäringsämnen, finns en tillräcklig mängd av spårämnen i jorden.

Koppar (Cu)

Kopparbrist minskar skörden fastän bristen är lindrig och inga symptom ses. Vid brist är spannmålens blad ljusa och bladtopparna gula och vridna (gulspetssjuka på korn och havre). Bristen framträder oftast på torvjordar och grova mineraljordar och syns tydligare under torra år.

Hos djur behövs koppar i energiomsättningen. De synligaste symptomen på kopparbrist är störningar i fortplantningen. Brist på koppar kan också förorsaka anemi, svagare benstomme och sämre päls.

Mangan (Mn)

Manganbrist framträder på jordar med högt ph (>6,5). Bristen syns först på unga blad, som får långsmala bruna eller gråaktiga fläckar eller små gula fläckar (gråfläcksjuka på havre). I lindriga  fall är beståendet bara ljusare. Bildningen av kärnor och vippor är svag.

Zink (Zn)

Zinkbrist gör att växten och bladen växer långsammare. Bristen framträder tydligast på sandjordar, torvjordar och tunga lerjordar. Om fosfornivån i marken är hög försvåras zinkupptagningen. Zink påverkar nästan alla livsfunktioner. Brist hos djur förorsakar sämre aptit och tillväxt samt olika hudskador. Zinkbrist kan också försämra fruktsamheten.

Bor (B)

Bor behövs för uppbyggnaden av celler och vävnader. Borbrist syns i tillväxtpunkterna, som förstörs. Blomutvecklingen förhindras och stjälkar skadas. Rötter och knölar kan vara skrovliga, spruckna eller ihåliga. Behovet av bor är större hos rotfrukter och korsblommiga växter än hos spannmål. Bor binds i svårlöslig form då markens pH är högt.

Svavel (S)

Svavel ingår i vissa aminosyror vilka i sin tur bygger upp proteiner. Svavel påverkar vetets bakningsduglighet samt växternas olje- och enzymhalter. Svavel förbättrar också växternas smak och aromer. Vid svavelbrist blir bladen ljusgröna eller gulaktiga. Svavelbristen syns först på unga blad.

Natrium (Na)

Natrium behövs främst för nötkreaturens välmående. Natrium ökar fodrets aptitlighet och kornas mjölkproduktion.

Sockerutvinningen ur sockerbetor förbättras av natrium.